A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кіптівська громада
Чернігівська область, Козелецький район

Положення про Молодіжну раду

Положення про Молодіжну раду

 

У к р а Ї н а

КІПТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

    (двадцять дев»ята сесія сьомого скликання)

  18 жовтня 2018 рік 

       с. Кіпті

    № 773 -29/VII

Про затвердження Положення про Молодіжну раду при Кіптівській сільській раді

З метою залучення молоді до формування та реалізації органами місцевого самоврядування молодіжної політики на території Кіптівської сільської ради, керуючись Законами України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні,  „Про дитячі та молодіжні громадські організації”,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рекомендації постійної комісії з питань  освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального забезпечення, сільська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про Молодіжну раду при Кіптівській сільській раді (додається).

2.  Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту сільської ради І.В. Дубик.

 

Секретар сільської ради                                        В.М. Кучма

 

 

Затверджено

Рішенням 29 сесії 7 скликання Кіптівської сільської ради

                                                                            18 жовтня 2018 року

                                                                 № 773-29/VII

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну раду при

Кіптівській сільській раді

І.Загальні положення

1.1.Молодіжна рада при Кіптівській сільській раді (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії  Кіптівської сільської ради, виконавчих органів Кіптівської  сільської ради та молоді Кіптівської  сільської ради, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху Кіптівської  сільської ради .

1.2.Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Кіптівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови Кіптівської  сільської ради, а також цим Положенням.

1.3.Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, але мають зобов’язуючу дію для органів, які створені Молодіжною радою.

1.4. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення через офіційний сайт Кіптівської  сільської ради та у засобах масової інформації.

1.5.Молодіжна рада не належить до релігійних об'єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними.

1.6.Члени Молодіжної ради працюють на громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних, громадських та місцевих інтересів.

1.7.У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Кіптівській  сільській раді.

1.8.Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

1.9.Координацію діяльності Молодіжної ради здійснює заступник сільського голови, а головним розпорядником коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування програм та заходів Молодіжної ради є  Кіптівська  сільська рада.

ІІ.Основні принципи, мета та завдання

2.1.Основними принципами діяльності Молодіжної ради є:

-верховенство права; 

-матеріальна незацікавленість;

2.2. Мета діяльності Молодіжної ради – створення соціально-економічних, політичних, правових та організаційних умов для інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації творчого потенціалу як у її власних інтересах, так в інтересах громади, набуття досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, можливість безпосередньої участі в формуванні місцевої політики.

2.3. Основними завданнями Молодіжної ради є: 

- залучення молоді до участі у громадському житті Кіптівської сільської ради шляхом розробки та реалізації молодіжних програм; 

- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді;

- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі; 

- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

- розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної політики у Кіптівській  сільської ради;

- сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз'яснення її цілей та завдань;

- координація роботи громадських організацій, молодіжних організацій, органів молодіжного самоврядування навчальних закладів, що діють на території Кіптівської  сільської ради в напрямку вирішення актуальних проблем молоді громади;

- сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об'єднань громадян, учнівської молоді, студентів;

- сприяння розвитку учнівського самоврядування;

-виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики у громаді;

- розвиток всебічних зв’язків молоді громади з молодіжними та іншими організаціями нашої держави та інших держав;

- сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді.

- інші завдання, які не суперечать законодавству України.

 

ІІІ. Формування та структура Молодіжної ради

3.1.Кількісний та персональний склад Молодіжної ради визначається організаційними зборами та не може становити більше 15 членів.

3.2.Членство в Молодіжній раді є індивідуальним.

3.3.Увійти до складу Молодіжної ради може член  громади Кіптівської сільської ради, віком від 14 до 35 років.

3.4.Склад Молодіжної ради формується з представників загальноосвітніх навчальних закладів громади, представників органів місцевого самоврядування , активної молоді Кіптівської ОТГ.

3.5.Персональний склад Молодіжної ради формується на першому Організаційному засіданні з числа делегатів,  які виявили бажання та подали відповідні документи.

3.6.Тип голосування закрите чи відкрите визначається на організаційному засіданні.

3.7. Для підготовки та проведення першого організаційного засідання Кіптівська сільська рада своїм рішенням утворює ініціативну групу та затверджує Положення про Молодіжну раду.

В подальшому ініціативна група з підготовки організаційного засідання утворюється діючим складом Молодіжної ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень. У випадку, якщо діючий склад Молодіжної ради не утворив ініціативну групу в термін, передбачений цим пунктом, ініціативна група створюється сільською радою.

До складу ініціативної групи з підготовки організаційного засідання можуть входити депутати сільської ради обє’днаної територіальної громади, працівники апарату сільської ради, працівники відповідного підрозділу виконавчого комітету сільської ради.

Ініціативна група приймає рішення більшістю від свого складу та оформлює їх протоколом засідання.

Ініціативна група не пізніше ніж через 10 днів після прийняття рішення про її створення та затвердження Положення про Молодіжну раду оголошує місце та час проведення організаційного засідання Молодіжної ради.

3.7.Для участі в організаційному засіданні кандидати на членство в Молодіжній раді мають подати такі документи:

-заяву у довільній формі;

-біографічну довідку;

-копію документів, що посвідчують особу;

-рішення керівного органу (керівника) громадської організації (для делегата від громадської організації)

-протокол зборів громадян за участі не менще 5 громадян (для делегата від активної молоді)

3.8. Ініціативна група забезпечує реєстрацію учасників організаційного засідання.

3.9. Відкриває організаційне засідання голова ініціативної групи.

3.10. Для проведення Організаційного засідання обирається голова та секретар засідання.

Якщо до проведення організаційного асідання Молодіжна рада вже діяла на організаційному засіданні заслуховується інформація голови Молодіжної ради про результати її діяльності.

3.11. Обраними до складу Молодіжної ради вважаються кандидати, що набради найбільшу кількість голосів. Якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, через що визначити склад Молодіжної ради у зазначеній кількості неможливо, по таким кандидатам проводиться повторне голосування.

3.12. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менш як 2/3 від його загального складу.

3.13. Хід та рішення організаційного засідання, результати обрання членів Молодіжної ради відображаються у протоколі та підписуються головою і секретарем засідання.

3.14. До структури Молодіжної ради входять: голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради, секретар Молодіжної ради та члени (радники) Молодіжної ради.

3.15.Голова Молодіжної ради обирається на першому засіданні Молодіжної ради з числа членів Молодіжної ради.

3. 16. Термін повноважень Молодіжної ради становить 2 (два) роки з моменту набуття повноважень, який відраховується з дня відкриття першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради.

 3.17.Голова Молодіжної ради: 

-Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

-Веде засідання (наради) Молодіжної ради.

-Підписує рішення, прийняті Молодіжною радою;

-Контролює виконання заступниками та радниками Молодіжної ради їх посадових обов'язків;

-Не рідше одного разу на рік подає звіт Молодіжної ради про діляьність роботи Молодіжної ради та звітує на сесії Кіптівської сільської ради

-У разі тимчасової відсутності голови, його обов’язки виконує заступник голови Молодіжної ради.

3.18.Секретар Молодіжної ради:

-Забезпечує поточну роботу Молодіжної ради;

-Повідомляє членів (радників) Молодіжної ради про час і місце проведення засідань Молодіжної ради, питання, які передбачається внести на розгляд засідання Молодіжної ради;

-Організує підготовку засідань Молодіжної ради, питань, що вносяться на розгляд засідань Молодіжної ради;

-Веде протоколи засідань Молодіжної ради; 

-Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;

-Формує порядок денний засідання Молодіжної ради.

-Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повноважних радників Молодіжної ради.

 

ІV.Порядок роботи Молодіжної ради

4.1.Основною формою роботи Молодіжної ради та вищим рівнем прийняття колегіальниx рішень представниками молоді громади є засідання (наради).

4.2.Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість представників від загального складу.

4.3.Засідання Молодіжної ради скликаються за рішенням голови Молодіжної ради або за рішенням не менш ніж третини радників від загального складу Молодіжної ради за потребою, але не рідше одного разу в квартал. У разі необхідності вирішення питання молодіжної політики, молодіжну раду скликає голова або заступник голови Кіптівської сільської ради .

4.4.Рішення засідань Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписуються головою та секретарем Молодіжної ради.

4.5.Членство в Молодіжній раді є індивідуальним.

4.6.Членство в Молодіжній громадській раді припиняється на підставі рішення Молодіжної ради у разі:

-систематичної відсутності члена Молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин (три рази і більше);

-за станом здоров'я;

-визнання у судовому порядку члена Молодіжної ради недієздатним або обмежено дієздатним;

-подання членом Молодіжної ради відповідної заяви про добровільний вихід зі складу ради.

V.Повноваження членів Молодіжної ради

5.1. Молодіжна рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням:

-обирає зі свого складу голову Молодіжної ради, заступників голови Молодіжної ради, секретаря Молодіжної ради та звільняє їх з посад;

-в межах своїх повноважень приймає рішення;

-направляє пропозиції до  Кіптівської сільської ради з питань молодіжної політики;

-приймає рішення про дострокове припинення повноважень Молодіжної ради;

-одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямків та завдань Молодіжної ради;

-розміщує інформацію на офіційному веб-сайті  Кіптівської  сільської ради;

-розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;

-затверджує порядок денний засідання, план роботи Молодіжної ради.

-опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх у встановленому порядку;

-проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

-узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, щодо підготовки проектів програм, рішень ради та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді;

-бере участь у розробці проектів рішень  Кіптівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції;

-подає голові Кіптівської  сільської ради рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;

-систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

-організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з метою обміну досвідом;

-підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;

-здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України;

5.2. Рішення Молодіжної ради приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні, якщо інше не передбачено цим Положенням;

-рішення Молодіжної ради є обов’язковими до виконання її членами.          

 

VІ. Права та обов’язки члена (радника) Молодіжної ради

6.1. Член Молодіжної ради має право:

-ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;

-вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;

-брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;

- оголошувати на засіданні Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій;

6.2. Член Молодіжної ради зобов’язаний:

- брати участь в засіданнях Молодіжної ради;

- виконувати рішення Молодіжної ради;

- дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

6.3. Члени Молодіжної ради мають право проходити стажування на базі органів місцевого самоврядування, бути присутніми на сесіях  Кіптівської  сільської ради, її виконавчого комітету, брати участь у засіданнях комісій сільської ради та працювати помічниками депутатів Кіптівської сільської ради за згодою сторін.

 

VІІІ. Прикінцеві положення

7.1. Голова, секретар, заступники голови,  Кіптівської сільської ради, керівники виконавчих органів можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням ради за поданням голови Молодіжної ради або за ініціативою голови Кіптівської сільської ради.

7.3. Кіптівська  сільська рада здійснює забезпечення Молодіжної ради приміщенням, створює необхідні умови для її роботи.

 

 Секретар сільської ради                                              В.М. Кучма

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора